Ủy Ban Quản lý

JSC – Uỷ ban chứng khoán Jordan

JSC

 • Jordan Securities Commission
 • Uỷ ban chứng khoán Jordan
 • Quốc gia : Jordan
 • Loại hình : Tổ chức tư nhân

JSC là viết tắt của Jordan Securities Commission, nghĩa là Uỷ ban chứng khoán Jordan.

Ủy ban Chứng khoán Jordan (JSC) được thành lập năm 1997 với tư cách là một tổ chức công có quyền tự chủ về tài chính và hành chính để phát triển, điều tiết và giám sát thị trường vốn của Jordan nhằm duy trì một môi trường đầu tư lành mạnh và bảo vệ các nhà đầu tư. JSC được ủy thác phát triển thị trường vốn theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo công bằng, an toàn và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Kể từ khi thành lập, JSC đã nỗ lực xây dựng và nâng cấp các quy định quản lý thị trường vốn và các thể chế của nó để đảm bảo mức độ bảo vệ và minh bạch cao hơn. Nó đã ban hành các quy định liên quan nhằm giám sát hoạt động của các công ty dịch vụ tài chính, thực thi các quy định về công bố thông tin và giúp các nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt. Để đảm bảo công bằng, chủ quyền và quản lý theo đúng pháp luật, JSC liên tục thực thi Luật Chứng khoán và các quy định có liên quan.

Để duy trì tính toàn vẹn của thị trường, JSC điều chỉnh, theo dõi và giám sát hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch chứng khoán Amman, Trung tâm lưu ký chứng khoán, các công ty dịch vụ tài chính, công ty cổ phần đại chúng, quỹ đầu tư và các chuyên gia tài chính được chứng nhận. Ngoài ra, JSC cam kết đảm bảo việc bảo vệ nhà đầu tư và phát triển thị trường và thực thi các quy định về công bố thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán.

Trách nhiệm của JSC:

Ủy ban nhằm mục đích bảo vệ các nhà đầu tư trong lĩnh vực chứng khoán và phát triển các luật liên quan đến thị trường vốn để tăng cường tính minh bạch và thực hiện các Hướng dẫn Công bố thông tin. Hơn nữa, Ủy ban nhằm mục đích phổ biến nhận thức về văn hóa đầu tư và theo dõi rằng các bên chịu sự giám sát của Ủy ban, tuân thủ Luật và các quy định để nâng cao pháp quyền.

Ủy ban nhằm mục đích:
 • Ban hành các luật điều chỉnh và phát triển thị trường vốn và hỗ trợ tạo ra một môi trường thích hợp để đầu tư vào chứng khoán.
 • Cung cấp cho nhà đầu tư tất cả các thông tin cần thiết để hỗ trợ quyết định đầu tư của họ, bao gồm tính minh bạch và công bố thông tin cho dù đối với hoạt động của công ty phát hành hoặc cho quá trình giao dịch hoặc cho các bên chịu sự theo dõi và giám sát của Ủy ban.
 • Phát triển các dịch vụ tài chính cần thiết cho thị trường vốn.
 • Thúc đẩy việc thành lập các quỹ tương hỗ và điều tiết các quỹ này để mang lại cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư nhỏ và quản lý đầu tư hiệu quả.
 • Thực hiện các chuẩn mực quốc tế cập nhật trên thị trường vốn và các tổ chức liên quan về công bố thông tin, giao dịch điện tử, lưu giữ và thanh toán giá chứng khoán, cũng như các Chuẩn mực Kế toán và Kiểm toán Quốc tế cập nhật về các bên chịu sự theo dõi và giám sát của JSC.
 • Công nhận các Chuẩn mực Ứng xử Nghề nghiệp cho những người làm việc tại JSC, ASE, SDC và các thành viên của họ.
 • Xử phạt người vi phạm pháp luật và người có hành vi bị nghiêm cấm.
 • Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các nhà đầu tư và công chúng nói chung về các vấn đề liên quan đến thị trường vốn quốc gia và các tổ chức của nó, cũng như các vấn đề khác liên quan đến đầu tư vào chứng khoán.
 • Cung cấp đào tạo liên tục cho nhân viên JSC và cho những người làm việc tại ASE và SDC để nâng cao trình độ học vấn và chuyên môn của họ, ngoài những người làm việc trong các công ty dịch vụ được cấp phép và những người đã đăng ký.
 • Tiếp nhận và điều tra các khiếu nại từ công chúng và các nhà đầu tư, để thực hiện các thủ tục thích hợp bằng cách áp dụng các hình phạt đối với những người vi phạm các quy định của Pháp luật, hướng dẫn và quy định được ban hành theo đó.
 • Tăng cường phần mềm giám sát các bên chịu sự giám sát của JSC và tăng cường giám sát hàng ngày về giao dịch tại ASE.
Những điều sau đây sẽ chịu sự theo dõi và giám sát của Ủy ban:
 • Sở giao dịch chứng khoán Amman (ASE)
 • Trung tâm lưu ký chứng khoán (SDC)
 • Các công ty cổ phần đại chúng.
 • Các Công ty Dịch vụ Tài chính được Cấp phép.
 • Các quỹ tương hỗ và các công ty đầu tư.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *